نوروکالر – تاثیر بر ذهن دیگران از طریق روانشناسی رنگ

وقت آن رسیده که در مورد دانش رنگ‌ها و تاثیری که روی ذهن مخاطب می‌گذارند کمی بیاموزیم. دانشی که سالهاست در سیاست و تبلیغات از آن استفاده می‌شود و به وسیله آن می‌توان با ناخودآگاه مردم صحبت کرد …